Art. 349. Regimul aporturilor

(1) Sub sancțiunea prevãzutã la art. 347, niciunul dintre soți nu poate singur, fãrã consimțãmântul scris al celuilalt soț, sã dispunã de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de pãrți sociale ori, dupã caz, de acțiuni. În cazul societãților comerciale ale cãror acțiuni sunt tranzacționate pe o piațã reglementatã, soțul care nu și-a dat consimțãmântul scris la întrebuințarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese de la celãlalt soț, fãrã a fi afectate drepturile dobândite de terți.

(2) În cazul prevãzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscutã soțului care a aportat bunul comun, dar pãrțile sociale sau acțiunile sunt bunuri comune. Soțul asociat exercitã singur drepturile ce decurg din aceastã calitate și poate realiza singur transferul pãrților sociale ori, dupã caz, al acțiunilor deținute.

(3) Calitatea de asociat poate fi recunoscutã și celuilalt soț, dacã acesta și-a exprimat voința în acest sens. În acest caz, fiecare dintre soți are calitatea de asociat pentru pãrțile sociale sau acțiunile atribuite în schimbul a jumãtate din valoarea bunului, dacã, prin convenție, soții nu au stipulat alte cote-pãrți. Pãrțile sociale sau acțiunile ce revin fiecãruia dintre soți sunt bunuri proprii.