Art. 2078. Forma contractului

(1) Contractul de agenţie se încheie în formă scrisă, autentică sau sub semnătură privată. Dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada contractului. (2) Oricare parte are dreptul să…

Art. 2079. Obligaţiile agentului

(1) Agentul trebuie să îndeplinească, personal sau prin prepuşii săi, obligaţiile ce decurg din împuternicirea care îi este dată, cu bună-credinţă şi loialitate. (2) În mod special, agentul este obligat: a) să îi procure şi…

Art. 2080. Obligaţiile comitentului

(1) În raporturile sale cu agentul, comitentul trebuie să acţioneze cu loialitate şi cu bună-credinţă. (2) În mod special, comitentul este obligat: a) să pună la dispoziţie agentului, în timp util şi într-o cantitate corespunzătoare,…

Art. 2081. Renunţarea comitentului la încheierea contractelor sau actelor de comerţ negociate

În cazul în care agentul a fost împuternicit doar să negocieze, iar comitentul nu comunică în termen rezonabil acordul său pentru încheierea contractului negociat de agent conform împuternicirii primite, se consideră că a renunţat la…

Art. 2.082. Remuneraţia agentului

(1) Agentul are dreptul la o remuneraţie pentru toate contractele încheiate ca efect al intervenţiei sale. (2) Remuneraţia poate fi exprimată în cuantum fix sau variabil, prin raportare la numărul contractelor sau actelor de comerţ,…

Art. 2083. Condiţiile comisionului

Agentul este îndreptăţit la comision pentru contractele încheiate pe durata contractului de agenţie, dacă acestea sunt încheiate: a) ca urmare a intervenţiei sale; b) fără intervenţia agentului, dar cu un client procurat anterior de acesta…

Art. 2084. Remunerarea după încetarea contractului

(1) Agentul este îndreptăţit la comision pentru un contract încheiat ulterior încetării contractului de agenţie, dacă: a) acesta a fost încheiat în principal datorită intervenţiei agentului pe durata contractului de agenţie şi încheierea a avut…

Art. 2085. Dreptul la comision

(1) Dacă părţile nu convin altfel, dreptul la comision se naşte la data la care este îndeplinită una dintre condiţiile următoare: a) comitentul şi-a executat obligaţiile contractuale faţă de terţa persoană; b) comitentul ar fi…

Art. 2086. Dreptul la comision în cazul contractelor neexecutate

(1) Comisionul se datorează şi pentru contractele încheiate, dar la a căror executare părţile acestora au renunţat, dacă agentul şi-a îndeplinit obligaţiile. (2) Atunci când contractul încheiat nu se execută de către părţi ca urmare…

Art. 2087. Calculul valorii comisionului

(1) La sfârşitul fiecărui trimestru comitentul trebuie să trimită agentului copiile de pe facturile care au fost expediate terţilor, precum şi descrierea calculului valorii comisionului. (2) La cererea agentului, comitentul îi va comunica de îndată…