Art. 1910. Hotărârile privind societatea

(1) Asociaţii, chiar lipsiţi de dreptul de administrare, au dreptul să participe la luarea hotărârilor colective ale adunării asociaţilor.
(2) Hotărârile cu privire la societate se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor, dacă prin contract sau prin lege nu se stabileşte altfel.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), hotărârile privind modificarea contractului de societate sau numirea unui administrator unic se iau cu consimţământul tuturor asociaţilor.
(4) Obligaţiile unui asociat nu pot fi mărite fără consimţământul acestuia.
(5) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentului articol este considerată nescrisă.

Leave a Reply