Art. 349. Regimul aporturilor

(1) Sub sancțiunea prevãzutã la art. 347, niciunul dintre soți nu poate singur, fãrã consimțãmântul scris al celuilalt soț, sã dispunã de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de pãrți sociale ori, dupã caz, de acțiuni. În cazul societãților comerciale ale cãror acțiuni sunt tranzacționate pe o piațã reglementatã, soțul care nu și-a dat consimțãmântul scris la întrebuințarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese de la celãlalt soț, fãrã a fi afectate drepturile dobândite de terți.

(2) În cazul prevãzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscutã soțului care a aportat bunul comun, dar pãrțile sociale sau acțiunile sunt bunuri comune. Soțul asociat exercitã singur drepturile ce decurg din aceastã calitate și poate realiza singur transferul pãrților sociale ori, dupã caz, al acțiunilor deținute.

(3) Calitatea de asociat poate fi recunoscutã și celuilalt soț, dacã acesta și-a exprimat voința în acest sens. În acest caz, fiecare dintre soți are calitatea de asociat pentru pãrțile sociale sau acțiunile atribuite în schimbul a jumãtate din valoarea bunului, dacã, prin convenție, soții nu au stipulat alte cote-pãrți. Pãrțile sociale sau acțiunile ce revin fiecãruia dintre soți sunt bunuri proprii.

 

1 thought on “Art. 349. Regimul aporturilor

  1. Art. 349 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: ”(1) Sub sancţiunea prevăzută la art. 347, niciunul dintre soţi nu poate singur, fără acordul celuilalt soţ, să dispună de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de părţi sociale ori, după caz, de acţiuni. În cazul societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, soţul care nu şi-a dat acordul la întrebuinţarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soţ, fără a fi afectate drepturile dobândite de terţi.
    (2) În toate cazurile, părţile sociale sau, după caz, acţiunile sunt bunuri comune. Cu toate acestea, soţul care a devenit asociat exercită singur toate drepturile ce decurg din această calitate. ”

Leave a Reply