Art. 589. Înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară

Ori de câte ori dobândirea dreptului de proprietate, exclusivă sau pe cote-părţi, este condiţionată, potrivit reglementărilor din această secţiune, de înscrierea în cartea funciară, înscrierea se face în temeiul convenţiei părţilor, încheiată în formă autentică, sau, după caz, al hotărârii… Read moreArt. 589. Înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară

Art. 590. Dreptul autorului lucrării la ridicarea materialelor

(1) Până la data încheierii convenţiei sau a introducerii acţiunii de către cel îndreptăţit la înscrierea în cartea funciară, autorul lucrării îşi poate ridica materialele. (2) Dacă lucrarea a fost efectuată cu rea-credinţă, autorul acesteia va putea fi obligat, dacă… Read moreArt. 590. Dreptul autorului lucrării la ridicarea materialelor

Art. 666. Dobândirea coproprietăţii asupra despărţiturilor

Vecinul care nu a contribuit la realizarea despărţiturii comune poate dobândi un drept de coproprietate asupra despărţiturii, plătind jumătate din valoarea actualizată a materialelor şi manoperei folosite şi, după caz, jumătate din valoarea terenului pe care despărţitura a fost construită…. Read moreArt. 666. Dobândirea coproprietăţii asupra despărţiturilor

Art. 766. Exonerarea de răspundere

În toate cazurile în care cheltuielile lucrărilor necesare pentru exercitarea şi conservarea servituţilor revin proprietarului fondului aservit, acesta se va putea exonera de obligaţie renunţând la dreptul de proprietate asupra fondului aservit în întregime sau asupra părţii din fondul aservit… Read moreArt. 766. Exonerarea de răspundere

Art. 770. Cauzele de stingere a servitutilor

(1) Servituţile se sting pe cale principală prin radierea lor din cartea funciară pentru una dintre următoarele cauze: a) consolidarea, atunci când ambele fonduri ajung să aibă acelaşi proprietar; b) renunţarea proprietarului fondului dominant; c) ajungerea la termen; d) răscumpărarea;… Read moreArt. 770. Cauzele de stingere a servitutilor