Art. 717. Exploatarea pădurilor tinere

(1) Dacă uzufructul cuprinde păduri tinere destinate de proprietarul lor unor tăieri periodice, uzufructuarul este dator să păstreze ordinea şi câtimea tăierii, potrivit regulilor stabilite de proprietar în conformitate cu dispoziţiile legale, fără ca uzufructuarul să poată pretinde vreo despăgubire… Read moreArt. 717. Exploatarea pădurilor tinere

Art. 726. Constituirea garanţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor uzufructuarului

(1) În lipsa unei stipulaţii contrare, uzufructuarul este obligat să depună o garanţie pentru îndeplinirea obligaţiilor sale. (2) Sunt scutiţi să depună garanţie vânzătorul şi donatorul care şi-au rezervat dreptul de uzufruct. (3) În cazul în care uzufructuarul este scutit… Read moreArt. 726. Constituirea garanţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor uzufructuarului

Art. 729. Modul de suportare a reparaţiilor de către uzufructuar şi nudul proprietar

(1) Uzufructuarul este obligat să efectueze reparaţiile de întreţinere a bunului. (2) Reparaţiile mari sunt în sarcina nudului proprietar. (3) Sunt reparaţii mari acelea ce au ca obiect o parte importantă din bun şi care implică o cheltuială excepţională, cum… Read moreArt. 729. Modul de suportare a reparaţiilor de către uzufructuar şi nudul proprietar

Art. 735. Suportarea sarcinilor şi a cheltuielilor proprietăţii

(1) Cheltuielile şi sarcinile proprietăţii revin nudului proprietar. (2) Atunci când sarcinile şi cheltuielile proprietarului au fost suportate de uzufructuar, nudul proprietar este obligat la rambursarea acestora, iar când uzufructul este cu titlu oneros, nudul proprietar datorează acestuia şi dobânda… Read moreArt. 735. Suportarea sarcinilor şi a cheltuielilor proprietăţii

Art. 738. Drepturile şi obligaţiile în cazul uzufructului asupra creanţelor

(1) Uzufructuarul are dreptul să încaseze capitalul şi să perceapă dobânzile creanţei şi să îndeplinească toate actele necesare pentru conservarea ori încasarea dobânzilor. Titularul dreptului de creanţă poate face toate actele de dispoziţie care nu aduc atingere drepturilor uzufructuarului. (2)… Read moreArt. 738. Drepturile şi obligaţiile în cazul uzufructului asupra creanţelor

Art. 743. Obligaţia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar

(1) Dacă uzufructuarul universal ori cu titlu universal plăteşte datoriile aferente masei patrimoniale sau părţii din masa patrimonială date în uzufruct, nudul proprietar trebuie să restituie sumele avansate, la stingerea uzufructului, fără nicio dobândă. (2) În cazul în care uzufructuarul… Read moreArt. 743. Obligaţia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar

Art. 747. Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinţă

(1) Uzufructul poate înceta la cererea nudului proprietar atunci când uzufructuarul abuzează de folosinţa bunului, aduce stricăciuni acestuia ori îl lasă să se degradeze. (2) Creditorii uzufructuarului pot interveni în proces pentru conservarea drepturilor lor; ei se pot angaja să… Read moreArt. 747. Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinţă

Art. 753. Obligaţia uzuarului şi a titularului dreptului de abitaţie

(1) Dacă titularul dreptului de uz sau de abitaţie este îndreptăţit să perceapă toate fructele naturale şi industriale produse de bun ori, după caz, să ocupe întreaga locuinţă, este dator să plătească toate cheltuielile de cultură şi reparaţiile de întreţinere… Read moreArt. 753. Obligaţia uzuarului şi a titularului dreptului de abitaţie

Art. 765. Regulile privind exercitarea şi conservarea servitutii

(1) În lipsa vreunei prevederi contrare, proprietarul fondului dominant poate lua toate măsurile şi poate face, pe cheltuiala sa, toate lucrările pentru a exercita şi conserva servitutea. (2) Cheltuielile legate de conservarea acestor lucrări revin celor 2 proprietari, proporţional cu… Read moreArt. 765. Regulile privind exercitarea şi conservarea servitutii

Art. 766. Exonerarea de răspundere

În toate cazurile în care cheltuielile lucrărilor necesare pentru exercitarea şi conservarea servituţilor revin proprietarului fondului aservit, acesta se va putea exonera de obligaţie renunţând la dreptul de proprietate asupra fondului aservit în întregime sau asupra părţii din fondul aservit… Read moreArt. 766. Exonerarea de răspundere

Art. 769. Exercitarea servitutii în caz de împărţire a fondurilor

(1) Dacă fondul dominant se împarte, servitutea va putea fi exercitată pentru uzul şi utilitatea fiecărei părţi, fără ca situaţia fondului aservit să poată fi agravată. (2) Dacă fondul aservit se împarte, servitutea se poate exercita, pentru uzul şi utilitatea… Read moreArt. 769. Exercitarea servitutii în caz de împărţire a fondurilor

Art. 770. Cauzele de stingere a servitutilor

(1) Servituţile se sting pe cale principală prin radierea lor din cartea funciară pentru una dintre următoarele cauze: a) consolidarea, atunci când ambele fonduri ajung să aibă acelaşi proprietar; b) renunţarea proprietarului fondului dominant; c) ajungerea la termen; d) răscumpărarea;… Read moreArt. 770. Cauzele de stingere a servitutilor

Art. 772. Răscumpărarea servitutii de trecere

(1) Servitutea de trecere va putea fi răscumpărată de proprietarul fondului aservit dacă există o disproporţie vădită între utilitatea care o procură fondului dominant şi inconvenientele sau deprecierea provocată fondului aservit. (2) În caz de neînţelegere între părţi, instanţa poate… Read moreArt. 772. Răscumpărarea servitutii de trecere

Art. 786. Limitarea răspunderii în funcţie de separaţia maselor patrimoniale

(1) Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite, în condiţiile legii, de titularii de creanţe născute în legătură cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au o garanţie reală asupra bunurilor acestuia şi a cărei opozabilitate… Read moreArt. 786. Limitarea răspunderii în funcţie de separaţia maselor patrimoniale

Art. 789. Denunţarea, modificarea şi revocarea contractului de fiducie

(1) Cât timp nu a fost acceptat de către beneficiar, contractul de fiducie poate fi denunţat unilateral de către constituitor. (2) După acceptarea de către beneficiar, contractul nu poate fi modificat sau revocat de către părţi ori denunţat unilateral de… Read moreArt. 789. Denunţarea, modificarea şi revocarea contractului de fiducie

Art. 791. Efectele încetării contractului de fiducie

(1) Când contractul de fiducie încetează, masa patrimonială fiduciară existentă în acel moment se transferă la beneficiar, iar în absenţa acestuia, la constituitor. (2) Contopirea masei patrimoniale fiduciare în patrimoniul beneficiarului sau al constituitorului se va produce numai după plata… Read moreArt. 791. Efectele încetării contractului de fiducie

Art. 796. Atribuţiile administratorului

(1) Cel împuternicit cu administrarea simplă este ţinut să culeagă fructele bunurilor şi să exercite drepturile aferente administrării acestora. (2) Administratorul încasează creanţele administrate, eliberând în mod valabil chitanţele corespunzătoare, şi exercită drepturile aferente valorilor mobiliare pe care le are… Read moreArt. 796. Atribuţiile administratorului

Art. 806. Interdicţia dobândirii de drepturi în legătură cu bunurile administrate

(1) În timpul exercitării calităţii sale, administratorul nu va putea deveni parte la niciun contract având ca obiect bunurile administrate sau să dobândească, altfel decât prin succesiune, orice fel de drepturi asupra bunurilor respective sau împotriva beneficiarului. (2) Prin excepţie… Read moreArt. 806. Interdicţia dobândirii de drepturi în legătură cu bunurile administrate

Art. 808. Interdicţia folosirii bunurilor administrate în interes propriu

În absenţa acordului beneficiarului sau a împuternicirii conferite prin lege, prin actul constitutiv ori prin înţelegerea ulterioară a părţilor, administratorul este obligat a nu folosi în propriul său avantaj bunurile administrate, precum şi datele sau informaţiile care îi parvin în… Read moreArt. 808. Interdicţia folosirii bunurilor administrate în interes propriu