Art. 566. Efectele admiterii acţiunii în revendicare

(1) Pârâtul va fi obligat la restituirea bunului sau la despăgubiri dacă bunul a pierit din culpa sa ori a fost înstrăinat. În aceleaşi condiţii, pârâtul va fi obligat la restituirea productelor sau a contravalorii acestora. În toate cazurile, despăgubirile… Read moreArt. 566. Efectele admiterii acţiunii în revendicare

Art. 571. Terenul lăsat de apele stătătoare

(1) Proprietarul terenului înconjurat de heleşteie, iazuri, canale şi alte asemenea ape stătătoare nu devine proprietarul terenurilor apărute prin scăderea temporară a acestor ape sub înălţimea de scurgere. (2) Tot astfel, proprietarul acestor ape nu dobândeşte niciun drept asupra terenului… Read moreArt. 571. Terenul lăsat de apele stătătoare

Art. 573. Albiile râurilor, insulele şi prundişurile

(1) Albiile râurilor aparţin proprietarilor riverani, cu excepţia acelora care, potrivit legii, fac obiectul proprietăţii publice. (2) Insulele şi prundişurile care nu sunt în legătură cu terenurile având malul la nivelul mediu al apei revin proprietarului albiei. (3) Dacă insula… Read moreArt. 573. Albiile râurilor, insulele şi prundişurile

Art. 577. Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului

(1) Construcţiile, plantaţiile şi orice alte lucrări efectuate asupra unui imobil, denumite în continuare lucrări, revin proprietarului acelui imobil dacă prin lege sau act juridic nu se prevede altfel. (2) Când lucrarea este realizată de proprietarul imobilului cu materialele sale… Read moreArt. 577. Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului

Art. 583. Lucrările adăugate necesare

(1) Proprietarul imobilului dobândeşte dreptul de proprietate asupra lucrării adăugate necesare din momentul efectuării acesteia, plătind autorului cheltuielile rezonabile făcute de acesta, chiar dacă imobilul nu mai există. (2) În cazul în care lucrarea a fost efectuată cu rea-credinţă, din… Read moreArt. 583. Lucrările adăugate necesare

Art. 585. Lucrările adăugate voluptuare

(1) În cazul lucrării voluptuare, proprietarul imobilului are dreptul: a) să devină proprietarul lucrării, fără înscriere în cartea funciară şi fără nicio obligaţie către autorul lucrării; b) să ceară obligarea autorului de rea-credinţă al lucrării la desfiinţarea acesteia, cu readucerea… Read moreArt. 585. Lucrările adăugate voluptuare

Art. 592. Regulile privind obligarea autorului lucrării la cumpărarea imobilului

(1) Ori de câte ori proprietarul optează pentru obligarea autorului lucrării la cumpărarea imobilului, în absenţa înţelegerii părţilor, proprietarul poate cere instanţei judecătoreşti stabilirea preţului şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare. (2) Proprietarul iniţial… Read moreArt. 592. Regulile privind obligarea autorului lucrării la cumpărarea imobilului

Art. 604. Regulile privind curgerea firească a apelor

(1) Proprietarul fondului inferior nu poate împiedica în niciun fel curgerea firească a apelor provenite de pe fondul superior. (2) Dacă această curgere cauzează prejudicii fondului inferior, proprietarul acestuia poate cere autorizarea justiţiei spre a face pe fondul său lucrările… Read moreArt. 604. Regulile privind curgerea firească a apelor

Art. 605. Regulile privind curgerea provocată a apelor

(1) Proprietarul fondului inferior nu poate împiedica nici curgerea provocată de proprietarul fondului superior sau de alte persoane, aşa cum este cazul apelor care ţâşnesc pe acest din urmă fond datorită unor lucrări subterane întreprinse de proprietarul acestuia, al apelor… Read moreArt. 605. Regulile privind curgerea provocată a apelor

Art. 607. Obligaţia proprietarului căruia îi prisoseşte apa

(1) Proprietarul căruia îi prisoseşte apa pentru necesităţile curente este obligat ca, în schimbul unei juste şi prealabile compensaţii, să ofere acest surplus pentru proprietarul care nu şi-ar putea procura apa necesară pentru fondul său decât cu o cheltuială excesivă…. Read moreArt. 607. Obligaţia proprietarului căruia îi prisoseşte apa

Art. 609. Despăgubirile datorate proprietarului fondului pe care se află izvorul

(1) Proprietarul fondului pe care se află izvorul poate cere repararea prejudiciilor cauzate de persoana care, prin lucrările efectuate, a secat, a micşorat ori a alterat apele sale. (2) Dacă starea de fapt o permite, proprietarul fondului poate pretinde restabilirea… Read moreArt. 609. Despăgubirile datorate proprietarului fondului pe care se află izvorul

Art. 653. Exercitarea dreptului de folosinţă

Fiecare coproprietar poate folosi, în condiţiile acordului de asociere, atât spaţiul care constituie bunul principal, cât şi părţile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalţi proprietari şi fără a schimba destinaţia clădirii. În lipsa acordului de asociere, dispoziţiile art. 647… Read moreArt. 653. Exercitarea dreptului de folosinţă

Art. 656. Obligaţia de a permite accesul în spaţiile care constituie bunurile principale

(1) Coproprietarii sunt obligaţi să permită accesul în spaţiile care constituie bunuri principale pentru efectuarea lucrărilor necesare conservării clădirii şi întreţinerii părţilor comune. (2) În această situaţie, pentru prejudiciile cauzate, ei vor fi despăgubiţi de către asociaţia de proprietari sau,… Read moreArt. 656. Obligaţia de a permite accesul în spaţiile care constituie bunurile principale

Art. 659. Constituirea asociaţiilor de proprietari

În cazul clădirilor cu mai multe etaje ori apartamente sau în cazul ansamblurilor rezidenţiale formate din locuinţe individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, se constituie asociaţia de proprietari, care se organizează şi… Read moreArt. 659. Constituirea asociaţiilor de proprietari

Art. 717. Exploatarea pădurilor tinere

(1) Dacă uzufructul cuprinde păduri tinere destinate de proprietarul lor unor tăieri periodice, uzufructuarul este dator să păstreze ordinea şi câtimea tăierii, potrivit regulilor stabilite de proprietar în conformitate cu dispoziţiile legale, fără ca uzufructuarul să poată pretinde vreo despăgubire… Read moreArt. 717. Exploatarea pădurilor tinere

Art. 743. Obligaţia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar

(1) Dacă uzufructuarul universal ori cu titlu universal plăteşte datoriile aferente masei patrimoniale sau părţii din masa patrimonială date în uzufruct, nudul proprietar trebuie să restituie sumele avansate, la stingerea uzufructului, fără nicio dobândă. (2) În cazul în care uzufructuarul… Read moreArt. 743. Obligaţia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar

Art. 747. Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinţă

(1) Uzufructul poate înceta la cererea nudului proprietar atunci când uzufructuarul abuzează de folosinţa bunului, aduce stricăciuni acestuia ori îl lasă să se degradeze. (2) Creditorii uzufructuarului pot interveni în proces pentru conservarea drepturilor lor; ei se pot angaja să… Read moreArt. 747. Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinţă

Art. 765. Regulile privind exercitarea şi conservarea servitutii

(1) În lipsa vreunei prevederi contrare, proprietarul fondului dominant poate lua toate măsurile şi poate face, pe cheltuiala sa, toate lucrările pentru a exercita şi conserva servitutea. (2) Cheltuielile legate de conservarea acestor lucrări revin celor 2 proprietari, proporţional cu… Read moreArt. 765. Regulile privind exercitarea şi conservarea servitutii

Art. 772. Răscumpărarea servitutii de trecere

(1) Servitutea de trecere va putea fi răscumpărată de proprietarul fondului aservit dacă există o disproporţie vădită între utilitatea care o procură fondului dominant şi inconvenientele sau deprecierea provocată fondului aservit. (2) În caz de neînţelegere între părţi, instanţa poate… Read moreArt. 772. Răscumpărarea servitutii de trecere