Art. 316. Actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele familiei

(1) În mod excepţional, dacă unul dintre soţi încheie acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei, celălalt soţ poate cere instanţei de tutelă ca, pentru o durată determinată, dreptul de a dispune de anumite bunuri să poată… Read moreArt. 316. Actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele familiei

Art. 324. Atribuirea beneficiului contractului de închiriere

(1) La desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinţei de către ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg, beneficiul contractului de închiriere poate fi atribuit unuia dintre soţi, ţinând seama, în ordine, de interesul superior al copiilor minori, de… Read moreArt. 324. Atribuirea beneficiului contractului de închiriere

Art. 330. Încheierea convenţiei matrimoniale

(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, convenţia matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut predeterminat. (2) Convenţia matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce… Read moreArt. 330. Încheierea convenţiei matrimoniale

Art. 332. Obiectul convenţiei matrimoniale

(1) Prin convenţia matrimonială nu se poate deroga, sub sancţiunea nulităţii absolute, de la dispoziţiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege. (2) De asemenea, convenţia matrimonială nu poate aduce atingere egalităţii dintre soţi, autorităţii… Read moreArt. 332. Obiectul convenţiei matrimoniale

Art. 334. Publicitatea convenţiei matrimoniale

(1) Pentru a fi opozabile terţilor, convenţiile matrimoniale se înscriu în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii. (2) După autentificarea convenţiei matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei, potrivit art. 291, notarul… Read moreArt. 334. Publicitatea convenţiei matrimoniale

Art. 337. Încheierea convenţiei matrimoniale de către minor

(1) Minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate încheia sau modifica o convenţie matrimonială numai cu încuviinţarea ocrotitorului său legal şi cu autorizarea instanţei de tutelă. (2) În lipsa încuviinţării sau a autorizării prevăzute la alin. (1), convenţia încheiată de… Read moreArt. 337. Încheierea convenţiei matrimoniale de către minor