Art. 863. Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

Dreptul de proprietate publică se dobândeşte: a) prin achiziţie publică, efectuată în condiţiile legii; b) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii; c) prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau… Read moreArt. 863. Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

Art. 874. Conţinutul şi limitele dreptului de folosinţă cu titlu gratuit

(1) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică. (2) În lipsa unor dispoziţii contrare în actul de constituire, titularul nu beneficiază de fructele civile ale bunului…. Read moreArt. 874. Conţinutul şi limitele dreptului de folosinţă cu titlu gratuit

Art. 893. Persoanele împotriva cărora se poate face înscrierea drepturilor tabulare

Înscrierea unui drept real se poate efectua numai: a) împotriva aceluia care, la data înregistrării cererii, este înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută; b) împotriva aceluia care, înainte de a fi fost înscris, şi-a… Read moreArt. 893. Persoanele împotriva cărora se poate face înscrierea drepturilor tabulare

Art. 894. Înscrierea drepturilor reale în cazul actelor juridice succesive

În cazul în care un drept supus înscrierii în cartea funciară a făcut obiectul unor cesiuni succesive fără ca înscrierile să fi fost efectuate, cel din urmă îndreptăţit nu va putea cere înscrierea dreptului în folosul său decât dacă solicită,… Read moreArt. 894. Înscrierea drepturilor reale în cazul actelor juridice succesive

Art. 897. Efectele acţiunii în prestaţie tabulară faţă de terţul dobânditor de rea-credinţă

(1) Acţiunea în prestaţie tabulară se va putea îndrepta şi împotriva terţului dobânditor înscris anterior în cartea funciară, dacă actul juridic invocat de reclamant este anterior celui în temeiul căruia a fost înscris dreptul terţului dobânditor, iar acesta a fost… Read moreArt. 897. Efectele acţiunii în prestaţie tabulară faţă de terţul dobânditor de rea-credinţă

Art. 903. Actele sau faptele care pot fi notate în cartea funciară

Se vor putea nota în cartea funciară, fără însă ca opozabilitatea faţă de terţi să depindă de această înscriere: 1. incapacitatea sau restrângerea, prin efectul legii, a capacităţii de exerciţiu ori de folosinţă; 2. declaraţia de utilitate publică în vederea… Read moreArt. 903. Actele sau faptele care pot fi notate în cartea funciară

Art. 915. Răspunderea pentru ţinerea defectuoasă a cărţii funciare

(1) Cel prejudiciat printr-o faptă săvârşită, chiar din culpă, în păstrarea şi administrarea cărţii funciare va putea cere obligarea, în solidar, la plata de despăgubiri a oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară de la locul situării imobilului şi a… Read moreArt. 915. Răspunderea pentru ţinerea defectuoasă a cărţii funciare

Art. 919. Prezumţia de posesie şi prezumţia de proprietate

(1) Până la proba contrară, acela care stăpâneşte bunul este prezumat posesor. (2) Detenţia precară, odată dovedită, este prezumată că se menţine până la proba intervertirii sale. (3) Până la proba contrară, posesorul este considerat proprietar, cu excepţia imobilelor înscrise… Read moreArt. 919. Prezumţia de posesie şi prezumţia de proprietate

Art. 937. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă

(1) Persoana care, cu bună-credinţă, încheie cu un neproprietar un act translativ de proprietate cu titlu oneros având ca obiect un bun mobil devine proprietarul acelui bun din momentul luării sale în posesie efectivă. (2) Cu toate acestea, bunul pierdut… Read moreArt. 937. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă